Vinylgolv - reklamation och garanti för konsumentköp

10-15-20 år begränsad kommersiella garanti vid konsumentköp och privat användning av nedan angivna produkter.

Vinyl på rulle (RR) och vinyl på plattor/plank (LVT)

Den kommersiella garantin gäller endast för köp enligt konsumentköplagen. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, enligt defintionen i 1 kap. 2 § konsumentköplagen. Andra typer av köp faller utanför den kommersiella garantin, såsom köp av juridiska personer och andra som inte faller inom konsumentdefinitionen. Den kommersiella garantin ges på följande villkor, jfr. 4 kap. 21 § konsumentköplagen.
En vara är felaktig om näringsidkaren eller någon annan för näringsidkarens räkning genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del av varan eller för en egenskap hos varan, och varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar.

Den kommersiella garantin kommer till användning när den allmänna reklamationsperioden enligt 5 kap. 2 § konsumentköplagen har löpt ut.

Reklamation ska ske senast tre år efter att konsumenten tagit varan i sin besittning. Detta gäller inte i den mån säljaren har tagit på sig ansvar för fel under en längre tid genom garanti eller anant avtal.

Under den period som finns angivet på produktens förpackning, information på www.tarkett.se, från inköpsdatumet som anges på originalfaktura/kvitto, lämnar Tarkett följande begränsade slitagegaranti, med förbehåll för de villkor som anges nedan:

Vinyl på rulle vid privat bruk (10, alternativt 15, år beroende på vilken produkt i kollektionen som anges på etiketten):

 • Tarkett Iconik-kollektionen

Vinyl i plattor/plank vid privat bruk
iD Inspiration Click Solid 30 – 15 år
iD Inspiration Click Solid 55 – 20 år
iD Inspiration Click HT 70 – 20 år
iD Click Ultimate 30 – 15 år
iD Click Ultimate 55 & 55 Plus – 20 år
iD Click Ultimate 70 & 70 Plus – 20 år
iD Inspiration 30 – 15 år
iD Inspiration 55 – 20 år
iD Inspiration 70 – 20 år

Garantin omfattar:

 • Brädor med synbara fel eller avvikande utseende ska inte läggas in. Tarkett ersätter defekt material men ersätter inga kringkostnader om felaktigt material installerats. Återförsäljare skall kontaktas.

 • Genomslitage av golvbeläggningens slitskikt och gäller endast produkter som är köpt av konsumenten och har använts för privat bruk i boendemiljö. Slitagegarantins längd framgår av produktens förpackning och finns även på www.tarkett.se

Denna begränsade kommersiella garanti gäller för produkter köpta fr.o.m. 1 januari 2020.

Begränsningar

Garantin täcker inte försämring av produkten till följd av normalt slitage. Garantin täcker inte produkter som säljs som ”andra sortering”, fel som är relaterade till olyckor, felaktig användning, felaktig förvaring, skador, mekaniskt slitage, punktslitage, repor, kemiska effekter, eller andra förhållanden orsakade av konsumenten. Garantin gäller inte heller där defekten är relaterad till ovanlig användning, användning som produkten inte är avsedd för, användning på andra ställen än normal användning i privat boendemiljö eller fel som är relaterade till högre än normalt slitage på Tarketts produkter.

Garantin gäller inte när:

 • Lämplig matta vid entrédörr inte har använts

 • Läggningsanvisningar inte har följts

 • Skötselråd inte har följts

 • Slitage som beror på ojämnheter i underlaget

 • Skillnader i utseende, struktur, färg, glans, etc. på den levererade produkten jämfört med bild/prov

 • Det förekommer ytförändringar/missfärgningar i allmänhet och som specifikt beror på andra produkter såsom lösa mattor, möbelben, UV-exponering (solljus), tjära, asfalt,färg, lim, m.m.

 • Skador som orsakats av möbler med länkhjul, stolar, bord, etc., samt högklackade skor och spetsiga föremål.

Garantin omfattar inte någon form av täckning av andra kostnader eller förluster, såsom ombyggnadskostnader, tillbehörsprodukter såsom lim, verktyg, underlag, golvlister, etc., eller andra förluster som kan uppstå till följd av felet.

Tarkett täcker inte kostnader för flytt av möbler, tillfälligt boende, eller andra relaterade kostnader.

Tarkett ansvarar inte för produktionsstopp, driftstopp, utebliven vinst eller andra, direkta eller indirekta, förluster eller kostnader som uppstår för köparen eller tredje part i samband med leverans eller användning av produkten.

Garantivillkor

 • 10-15-20 år begränsad kommersiell garanti vid konsumentköp och privat användning av angivna produkter i detta dokument; Vinyl på Rulle (RR) och Vinyl på Plattor/Plank (LVT)

 • Garantin omfattar endast första sortering

 • Varan skall vara köpt och levererad i Sverige

 • Varan skall vara monterad enligt Tarketts läggningsanvisningar

 • Golvet skall vara monterat på ett underlag som rekommenderas av Tarkett

 • Golvet skall rengöras och underhållas enligt Tarketts skötselråd

 • All dokumentation finns tillgänglig på www.tarkett.se

 • Inomhusklimat och golvets yttemperatur ska följas enligt produktens anvisningar och tekniska datablad

 • Slitage får inte ha uppstått på grund av fel eller defekter som borde ha upptäckts vid montering

 • Det får inte ha skett någon form av reparation eller ändring på produkten.

Krav under garantin

Krav under den kommersiella garantin ska meddelas Tarektt/återförsäljaren skriftligen inom skälig tid efter att konsumenten borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha gjorts i rätt tid., jfr. 5 kap. 2 § konsumentköplagen.
Vid reklamation ska reklamationsanmälan fyllas i, som finns tillgänglig på www.tarkett.se. Kvitto på köp och bilder som visar anledningen till reklamationen ska bifogas blanketten.

Återförsäljaren förbinder sig alltid att kontakta Tarkett samt granska och behandla reklamationer direkt med konsumenten. Om det inte går att hitta orsaken till bristen eller reklamationen kan Tarkett kontaktas igen för att ordna en besiktning. Tarkett förbinder sig inte att genomföra en besiktning hos slutanvändaren om det inte är fråga om ett antaget produktfel. Slutanvändaren måste tillåta en inspektion om det är sannolikt att det föreligger ett produktfel. Om det bedöms nödvändigt förbehåller sig Tarkett rätten att ta ett prov som skickas för analys.

Garantikravet omfattar endast rätten och skyldigheten att återleverera samma produkt. Om detta inte kan erhållas, åtar sig Tarkett inte att tillverka denna produkt.
Tarkett är skyldig att återleverera en produkt som enligt Tarketts bedömning har likvärdiga eller bättre egenskaper och kvalitet. Tarkett kan alternativt välja att återbetala köpeskillingen efter 5 år enligt den ersättningsprocent som anges i detta dokument.
Tarkett förbehåller sig rätten att korrigera fel som kan repareras och att använda sin egen servicepartner för rättelse. Servicepartnern kan kontakta slutanvändaren direkt för att komma överens om tidpunkt för rättelse och planering av detta etc. Tarkett kan inte ingå eller delta i åtgärdande av fel eller brister i de fall det inte finns något fel eller brist i den levererade produkten.

För 10 års garanti:
≤ 3 år 100 %
≤ 5 år 75 %
≤ 7 år 50 %
≤ 10 år 20 %

För 15 års garanti:
≤ 3 år 100 %
≤ 5 år 80 %
≤ 6 år 60 %
≤ 10 år 40 %
≤ 15 år 20 %

För 20 års garanti:
≤ 3 år 100 %
≤ 5 år 80 %
≤ 6 år 60 %
≤ 8 år 40 %
≤ 10 år 30 %
≤ 15 år 20 %
≤ 20 år 10 %

Denna begränsade kommersiella garanti utgör den enda garanti som erbjuds av Tarkett. Tarkett lämnar inga andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, av något slag.
Denna kommersiella garanti ersätter alla tidigare diskussioner, förhandlingar, överenskommelser och avtal mellan Tarkett och kunden angående detta ämne.
Ingen av Tarketts kunder, återförsäljare, distributörer eller anställda har fått rätt att ändra skyldigheterna, friskrivningarna, undantagen eller begränsningarna under denna uttryckliga kommersiella garanti.
I den utsträckning det är tillåtet enligt svensk lag ska Tarkett inte hållas ansvarigt för någon förlust av vinst, direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller andra skador under denna kommersiella garanti eller för någon orsak som helst, vare sig det är baserat på garanti, vårdslöshet, brott mot kontrakt, strikt ansvar eller annan juridisk teori.
Denna kommersiella garanti ger dig specifika rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som kan variera från land till land.
Denna kommersiella garanti påverkar eller begränsar inte kundens lagstadgade garantirättigheter enligt lokal tillämplig lag. Om du är konsument, det vill säga en fysisk person som i samband med köp av produkter har agerat för ändamål som ligger utanför din verksamhet, hantverk eller yrke, har du rätt till fria rättsmedel från säljaren vid utebliven överensstämmelse för varorna och dessa rättsmedel påverkas inte av denna kommersiella garanti.
I den mån denna kommersiella garanti strider mot någon lokal lag, ska denna begränsade kommersiella garanti anses modifierad för att överensstämma med sådan lokal lag som anges tidigare i dokumentetbedömning har likvärdiga eller bättre egenskaper och kvalitet. Tarkett kan alternativt välja att återbetala köpeskillingen efter 5 år enligt den ersättningsprocent som anges i detta dokument.
Alternativt kan de återstående bestämmelserna i denna kommersiella garanti förblir i full kraft och ska inte påverkas.