• Laddar...

Användarvillkor

Webbplatsen https://www.tarkett.se publiceras av:
Tarkett Sverige
Bolagsregistret i (Sverige) med nummer 556003-9967,
EU-momsnummer SE 556003996701.
37281 Ronneby
Tel.: 0771192500
(hädanefter “Tarkett”)

Använd vårt webbformulär för att kontakta oss.

Ansvarig för publicering är Niclas Wullt

Åtkomst till och användning av Tarketts webbplats (“Webbplatsen”) styrs av dessa användarvillkor (“Användarvillkor”). Genom att öppna, bläddra på och använda webbplatsen accepterar du att du har läst, förstår och utan förbehåller godkänner dessa användarvillkor, som då och då kan komma att modifieras av Tarkett.

Om Tarkett beslutar sig för att göra ändringar i användarvillkoren så kommer en ny uppdaterad version av dessa att publiceras på webbplatsen. Du bjuds härmed in att regelbundet granska dessa användarvillkor.

Upphovsrätt – Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen, bl.a. men inte uteslutande text, märken, logotyper, fotografier, videofilmer, ljud, musik, layout, designer, kompetens, teknologi, produkter och processer tillhör Tarkett eller dess dotterbolag, eller används med tillstånd från innehållets ägare. De skyddas därför av upphovsrätt, varumärkesskydd, patenter och andra immateriella eller industriella rättigheter som kan vara gällande under rådande lagstiftning.

Ingenting av det som finns på webbplatsen ska tolkas som att det ger dig licens eller rättighet att använda något av innehållet på webbplatsen.

Användning av webbplatsen
Du kan hämta, visa eller skriva ut innehållet på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt, bruk. Du accepterar att bevara all anmärkningar om upphovsrätt eller immateriell rätt för allt material, eller kopior eller nedladdningar du gör av sådant material. All annan användning, inklusive återgivning, modifiering, distribution, överföring eller sändning av innehållet på webbplatsen, i sin helhet eller delvis, oavsett på vilket sätt detta görs, är strängt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Tarkett.

Personlig information

Alla personuppgifter som du kan komma att skicka över internet till webbplatsen är skyddade och behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy. Tarkett vill gärna att du läser dataskyddspolicyn noggrant innan du lämnar ut sådana personuppgifter.
Länkar eller material från tredje part

För att kunna föreslå ytterligare innehåll kan det hända att det finns hyptertextlänkar på webbplatsen som leder till andra webbplatser eller material som tillhandahålls av tredje part, vilket inte sköts av eller styrs av Tarkett. Tarkett kan inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbplatser eller material, eller eventuell insamling och överföring av personuppgifter, installation av cookies eller andra processer som görs på dessa webbplatser. Tarkett åtar sig inget ansvar för detta vad gäller innehåll, lagar, korrekthet eller funktioner.
Hantering av åtkomstkoder

För vissa tjänster som tillhandahålls av webbplatsen kan det krävas en åtkomstkod och/eller lösenord, som du får av webbplatsadministratören. Dessa koder och lösenord är strängt konfidentiella och personliga och kan inte överföras. Du ansvarar personligen för administration, bevarande och följder av dess användning. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och hålla dessa koder eller lösenord hemliga. Tarkett kan inte hållas ansvariga för bedräglig användning av åtkomstkoder och/eller lösenord.

Ingen garanti

Även om Tarkett strävar efter noggrannhet för alla komponenter på webbplatsen så kan den innehålla felaktigheter eller skrivfel. Tarkett ger inga garantier vad gäller noggrannhet, pålitlighet, fullständighet eller punktlighet för webbplatsen eller om resultaten som ska erhållas på webbplatsen. Du använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
Tarkett garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri eller att webbplatsen och dess server är fria från datorvirus eller annat skadligt material. Om användningen av webbplatsen leder till ett behov för service eller inköp av ny utrustning eller data kan Tarkett inte hållas ansvariga för sådana kostnader.

Denna webbplats tillhandahålls ”som den är” utan någon typ av garantier. Tarkett och dess leverantörer frånsäger sig, Så långt detta tillåts av lagen, alla garantier och villkor, inklusive garantier och villkor för säljbarhet, icke-intrång och lämplighet för särskilt ändamål. Tarkett och dess leverantörer ger inga garantier gällande noggrannhet, pålitlighet, fullständighet eller punktlighet för material, tjänster, programvarutext, bilder och länkar.

I vissa jurisdiktioner tillåts inte vissa begränsningar av garantier, så en del av ovanstående exkluderingar kanske inte gäller för dig.
Alla råd eller information, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, som tillhandahålls av Tarkett eller som framkommer under användning av webbplatsen ska inte ge upphov till någon garanti som inte uttryckligen beskrivs i dessa användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

Du får åtkomst till, bläddrar och navigera på webbplatsen på egen risk.
Du inser och accepterar att, så långt detta tillåts enligt tillämpliga lagar och förordningar, varken tarkett eller något av dess dotterbolag, eller någon annan part som är med och skapar, producerar eller levererar webbplatsen kan hållas ansvariga för direkta, indirekta, följdskador eller straffrättsliga skador, skadat rykte, kostnader, förluster, minskad omsättning eller vinst eller ansvar av någon typ (även om tarkett kände till eller kunde ha känt till denna skada), som kan uppstå genom åtkomst till eller användning av, eller tvärtom problem med att använda webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om detta baseras på garantier, kontrakt, skadeståndsgrundande händelser eller någon annan juridisk teori.

Allt material som hämtas eller erhålls på något annat sätt under användning av webbplatsen sker på egen risk. Tarkett åtar sig inget ansvar för eventuell skada eller virus som kan påverka din datorutrustning eller annan egendom när du använder eller laddar ned material från webbplatsen eller heller för olaga intrång i ditt IT-system. Tarkett förbehåller sig rätten att avbryta eller sluta tillhandahålla en del av eller hela webbplatsen. Tarkett åtar sig inget som helst ansvar för avbrott eller upphörande av någon av funktionerna på webbplatsen som kan orsakas av åtgärder eller brister från Tarkett eller en tredje part.

Bidrag från användare

Tarkett vill gärna att du kommenterar webbplatsen och dess produkter. Du måste dock acceptera att om du skickar oss kreativa förslag, idéer, anteckningar, ritningar, koncept, uppfinningar eller annan information (hädanefter ”Informationen”) så ska denna ses som och ska fortsätta vara Tarketts egendom. I allmänhet ses all kommunikation som du lägger upp på webbplatsen eller förmedlar till Tarkett över internet som icke-konfidentiell. Om särskilda webbsidor tillåter att du gör inlägg eller skickar information som Tarkett kommer att behandla som konfidentiell så anges detta tydligt på dessa sidor. Utan att begränsa ovanstående, om du skickar in någon information till Tarkett så innebär detta att du ger exklusiv äganderätt till Tarkett för denna information internationellt, och Tarkett har därmed rätt att använda denna information utan begränsning oavsett syfte, kommersiellt eller annat, utan att utbetala ersättning till dig.

Som användare av den här webbplatsen ansvarar du för din egen kommunikation och för följderna av dina inlägg. Genom att skicka in information garanterar du att du har äganderätt till det innehåll som skickas in, att det inte är konfidentiellt, utgör en handelshemlighet, är kränkande samt att Tarkett inte kommer att bryta mot några rättigheter för tredje part genom att använda denna.

Tarkett reserverar rätten att bannlysa användare och förhindra att de får åtkomst till webbplatsen igen om de byter mot dessa villkor, eller mot lagen, och reserverar rätten att avlägsna kommunikation från webbplatsen.

Övrigt

  • Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan Tarkett och dig vad gäller åtkomst till och användning av webbplatsen och dess innehåll. Andra villkor som har utfärdats av Tarkett och som rör dess relation med dig, särskilt vad gäller inköp av produkter, har prioritet över dessa användarvillkor.

  • Om något av det som anges i dessa Användarvillkor visar sig vara ogiltigt enligt lag eller enligt domstol inom giltig jurisdiktion ska detta inte påverka övriga delar av dessa användarvillkor, vilka fortsätter gälla med full effekt.

  • Lagar som gäller för webbplatsen är svensk lag.

  • Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss: datasekretess@tarkett.com.